Bijbel10daagse: dag 3

Behalve dag 3 van de bijbel10daagse is het vandaag ook bijbelzondag. In meer dan 700 kerken staat vandaag het verhaal van de blinde Bartimeüs centraal. Je kent het vast wel: Jezus laat een blinde man weer zien omdat hij geloof had.

Dingen krijgen omdat je waarlijk gelooft, dat is een bekend gegeven in de bijbel. Neem het verhaal van Jezus en de vijgenboom uit Mattheus 21:18-22:

En des morgens vroeg, als Hij wederkeerde naar de stad, hongerde Hem.
En ziende, een vijgeboom aan den weg, ging Hij naar hem toe, en vond niets aan denzelven, dan alleenlijk bladeren; en zeide tot hem: Uit u worde geen vrucht meer in der eeuwigheid! En de vijgeboom verdorde terstond.

Zijn leerlingen vragen hem hoe het komt dat die boom zo opeens verdort. Jezus zegt ze, antwoordende, dat als je maar waarlijk gelooft, dan zal je wat je in gebed begeert krijgen. Dat is op zich een aardig leermomentje, maar het wordt beter. In het evangelie van Marcus komt hetzelfde verhaal namelijk in een iets andere versie terug:

En ziende van verre een vijgeboom, die bladeren had, ging Hij om te zien, of Hij ook iets op denzelven zou vinden; en daarbij gekomen zijnde, vond Hij niet dan bladeren; want het was de tijd der vijgen niet.
En Jezus, antwoordende, zeide tot denzelven: Niemand ete enige vrucht meer van u in der eeuwigheid! En Zijn discipelen hoorden het.

De volgende ochtend was de boom verdord. Omdat Jezus daar om gevraagd had. Leermoment van de dag: geloof in de HEERE, en jouw gebed zal verhoord worden. Ook al is het volstrekt onredelijk.